Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Αδειοδότηση Προσωπικού Security

Επισημαίνεται ότι, οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για το προσωπικό των λοιπών εταιρειών (πλην ΙΕΠΥΑ) που απασχολείται σε δραστηριότητες ασφαλείας της εταιρείας, όπως σαφώς καθορίζεται στα εδάφια 2 και 3, του άρθρου 1 του Ν.3707/08 που παρατίθεται παρακάτω:

"2. Προσωπικό ασφαλείας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου νοείται το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω δραστηριότητες ή παρέχει οποιαδήποτε άλλη εργασία υποστήριξης των δραστηριοτήτων αυτών.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 παράγραφος 2, 5 και 6 εφαρμόζονται και για το προσωπικό οποιασδήποτε ιδιωτικής επιχείρησης στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη και η προστασία των ιδίων αυτής χώρων, αγαθών και εγκαταστάσεων ή του προσωπικού τους, καθώς και για το διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών."

Αδειοδότηση Προσωπικού Security

Για την έκδοση Αδειας Εργασίας προσωπικού σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4892/1/76-στ’ από 12-07-2010 Κ.Υ.Α., αποφασίσθηκε η προσκόμιση ως δικαιολογητικό, του επικυρωμένου φωτοαντίγραφου (του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει - κατηγορίας Α’ ή Β’), ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ 01-01-2012.

Αδειοδότηση Προσωπικού Security

Για τις ανανεώσεις των Αδειών Εργασίας Security που λήγουν, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.3707/08, ΔΕΝ απαιτούνται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης για πέντε (5) έτη από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως την 07-10-2013

Αδειοδότηση Προσωπικού Security

Η Πιστοποίηση Σπουδών, που χρειάζεται πλέον με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (όπως αναφέρεται αναλυτικά παραπάνω, στο προηγούμενο μήνυμα)...

Κατηγορία Α' = Φύλακας - Security

Κατηγορία Β' = Τεχνικός εγκαταστάσεων

δίδεται από εδώ...
http://www.oeek.gr/html/CG-specialty2.asp?id=158&id2=11

Αδειοδότηση Προσωπικού Security

ΦΕΚ 664/17-5-2010

Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (SECURITY)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 «Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας» (ΦΕΚ Α΄−164), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρο 3 του ν.
3707/2008 (ΦΕΚ Α΄−209).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7004/3/49 από 20−11−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα Βούγια»
(ΦΕΚ Β΄2365).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του N. 2518/1997

Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Α΄ απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:
α. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας»,
β. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 1 της ειδικότητας «Προσωπικό Ασφαλείας» του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) ή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Άρθρο 2
Καθορισμός τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εργασίας κατηγορίας Β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997

Για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας κατηγορίας Β΄, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να κατέχει έναν εκ των κατωτέρω τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης:
α. Πτυχίο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής, Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
β. Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής με ειδικότητα Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής.
γ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Μηχανικών Αεροπορίας ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών.
δ. Πτυχίο της Στρατιωτικής Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων.
ε. Πτυχίο ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ & ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ κατεύθυνσης ηλεκτρονικών.
στ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών.
ζ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένης από το Κράτος Μέσης Σχολής Ηλεκτρονικών.
η. Πτυχίο Στρατιωτικής Σχολής Ραδιοτεχνίας.
θ. Πτυχίο ή απολυτήριο ανεγνωρισμένου εργαστηρίου ελευθέρων επαγγελματικών σπουδών Ραδιοτεχνίας,Τηλεοράσεως και συναφών ειδικοτήτων, ετησίας τουλάχιστον φοίτησης.
ι. Πτυχίο ή απολυτήριο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ), Ειδικότητας «Ραδιοφωνίας − Τηλεόρασης».
ια. Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. Α’ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων «Ηλεκτρονικός Συσκευών», «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών» ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών.
ιβ. Δίπλωμα επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν.2009/92 των Ειδικοτήτων:
(1) «Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτρακουστικών Διατάξεων».
(2) «Ηλεκτρονικός οπτικόήλεκτροακουστικών συστημάτων».
(3) «Τεχνικός συστημάτων τηλεπικοινωνιών και μετάδοσης πληροφορίας».
(4) «Τεχνικός ηλεκτρονικός τηλεπικοινωνιακών συστημάτων».
(5) Άλλων συναφών ειδικοτήτων του Ηλεκτρονικού Τομέα.
ιγ. Πτυχίο του τμήματος ειδίκευσης: «Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.
ιδ. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) και T.E.E. Β΄ κύκλου σπουδών των Ειδικοτήτων:
(1) «Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμού»
(2) «Ηλεκτρονικός Ραδιοτηλεοπτικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων»
(3) «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμών»
(4) «Ηλεκτρονικός Επικοινωνιών»
(5) ή ισότιμος τίτλος σπουδών.
ιε. Συναφούς ονομασίας με τα ανωτέρω πτυχίο ή δίπλωμα Σχολών της ημεδαπής, ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.
ιστ. Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με τα ανωτέρω πτυχία ή διπλώματα, το οποίο στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου. Την περί αυτού βεβαίωση χορηγεί το αρμόδιο όργανο της Σχολής που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαΐου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

"Ακολουθήστε μας" και στο Twitter!

http://twitter.com/SecurityGRForum

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Το Security GR Forum και με "Group" στο Facebook

http://www.facebook.com/group.php?gid=263958864799&ref=mf

Διαδώστε το στους "φίλους" σας...